RoadMap 2025: De nieuwe duurzaamheidsstrategie van Nutreco

11 maart 2021

Nutreco kondigde donderdag 11 maart haar duurzaamheidsstrategie aan. Deze vijfjarige strategie, genaamd RoadMap 2025, omvat Nutreco's toewijding aan het Science Based Target-initiatief. Nutreco omarmt de doelstelling van het Parijs-akkoord, namelijk om de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder de 2°C te beperken, en streeft ernaar bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Nutreco CEO Rob Koremans licht toe: “Nutreco heeft zichzelf sterk bewezen als het gaat om duurzaamheidsuitdagingen. RoadMap 2025 is een ambitieuze strategie die het duurzaamheidswerk dat onze medewerkers elke dag doen verder versterkt en verbetert. Duurzaamheid is van cruciaal belang om ons te helpen onze missie van Feeding the Future te verwezenlijken, en de RoadMap 2025 weerspiegelt dit."

De nieuwe RoadMap 2025-strategie stelt vernieuwde en meetbare doelstellingen vast, waaronder inspanningen om antimicrobiële resistentie (AMR) en de koolstofvoetafdruk te verminderen. De RoadMap bevat ook bredere doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder diversiteitsdoelstellingen.

De Roadmap 2025-strategie steunt op de volgende drie pijlers en zal worden uitgevoerd via de diervoedingsdivisie Trouw Nutrition en de aquacultuurdivisie Skretting.

1. Gezondheid en welzijn

Naast de voortdurende inzet van Nutreco om ervoor te zorgen dat dieren met optimale voeding en een goed welzijn worden grootgebracht, heeft Nutreco haar inzet voor het aanpakken van antimicrobiële resistentie versterkt. Dit omvat het verlagen van het algehele antibioticagebruik, ervoor zorgen dat medicijnen worden toegepast onder direct en goedgekeurd toezicht door gekwalificeerde dierenartsen wanneer dat nodig is, en de totale eliminatie van het gebruik van antibiotica of verwante medicijnen die worden vermeld op de lijst van de WHO als 'Critically Important for Human Health’."

2. Klimaat en circulariteit

Naast de ambitieuze Science-Based Targets (SBT) om broeikasgasemissies te reduceren, gecombineerd met een reeks tools voor het meten van de koolstofvoetafdruk, heeft Nutreco ambities geformuleerd om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen. Nutreco ernaar om minder dan 2% van haar energie uit steenkool en minder dan 5% van haar energie uit stookolie te gebruiken tegen 2025, en wil in 2030 volledig kolen- en stookolievrij zijn. Daarnaast heeft Nutreco in december 2020 een duurzaam inkoopbeleid voor soja en oliepalm uitgebracht, en zet Nutreco zich in voor een toeleveringsketen zonder ontbossing tegen 2025.

Nutreco’s Sustainability Director José Villalon zegt: "Klimaatverandering is een belangrijke bedreigingen die zowel invloed heeft op onze samenleving, als op de toekomst van ons bedrijf. We hebben bijna geen tijd meer om het omslagpunt van de opwarming van de aarde te vermijden. Daarom stellen wij gedurfdere en meetbare ambities. Door gebruik te maken van Nutreco's branchekennis en nauw samen te werken met onze partners, weten we dat we een significant verschil kunnen maken terwijl we werken aan onze missie Feeding the Future."

3. Goed burgerschap

Bijdragen aan het terugdringen van hongernood en het bevorderen van diversiteit en inclusie vormen de kern van de laatste pijler van Nutreco. Nutreco streeft ernaar om armoede te helpen verminderen door initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling aanzienlijk uit te breiden . Bovendien heeft Nutreco zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat ten minste één op de drie nieuwe medewerkers vrouw is, met de ambitie om tegen 2025 25% vrouwen in het senior management te hebben. Nutreco zal ook een managementtrainingsprogramma aanbieden om dit doel te helpen realiseren.

De ambitieuze nieuwe strategie bouwt voort op Nutreco's recente toezegging om op wetenschap gebaseerde doelen vast te stellen binnen deze drie pijlers, en zo de algehele CO2-voetafdruk van het bedrijf te verkleinen.

Lees hier de volledige Roadmap 2025 van Nutreco